Oferty
Rynku
Komercyjnego
Baza lokali na sprzedaż i do wynajęcia - 32 964 ogłoszeń w całej Polsce

Lokal do kupienia - Warszawa

Warszawa, Pl. Czerwca Roku

o cenę zapytaj ogłoszeniodawcę
  • Typ transakcji: sprzedaż
  • Ogłoszeniodawca: licytacja komornicza

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy

Stefan Paweł Gintowt

Kancelaria Komornicza, Grójecka 34, Warszawa, 02-308 Warszawa

tel. 6591927 / fax. 6591927

Sygnatura: Km 534/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Stefan Paweł Gintowt na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-06-2018 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z siedzibą przy Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa, pokój 423, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: MNI SPV II Sp. z o.o. w Warszawie obecnie Green Data Center Sp. z o.o. , położonej przy Pl. Czerwca 1976 Roku 4, 02-495 Warszawa , dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00477093/4 .

Suma oszacowania wynosi 15 109 320,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 331 990,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 510 932,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację . Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA XVI Oddział Warszawa skontaktuj się z ogłoszeniodawcą 9 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą 9227.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin 21.06.2018 15:00 - 15:00 22.06.2018 15:00 - 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy mieszczącym się pod adresem: Marszałkowska 82, Warszawa, 00-517 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Stefan Paweł Gintowt


Lokalizacja ogłoszenia przybliżona do miejscowości lub dzielnicy/osiedla